Algemene voorwaarden

Download PDF

Algemene Voorwaarden

CAMAI Cleaning Solutions B.V.., gevestigd te (5625HH) EINDHOVEN aan de Rosseelstraat 4B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64530906 hierna te noemen: ‘CAMAI’

1 Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CAMAI goederen en/of diensten van welke aard dan ook, aan opdrachtgever aanbiedt of levert, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2  Toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij CAMAI en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.3  Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever die door CAMAI en/of de opdrachtgever op een overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
1.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.5  CAMAI kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
1.6  CAMAI behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, opdrachten te weigeren.

2 Het aanbod

2.1  Alle aanbiedingen van CAMAI zijn vrijblijvend, tenzij door CAMAI schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2  CAMAI heeft het recht om de aanvaarding van de opdrachtgever te herroepen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de opdrachtgever, indien de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod in een offerte of aanbieding van CAMAI aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van CAMAI 30 (dertig) dagen geldig.
2.3  Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2.4  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door CAMAI aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CAMAI niet.
2.5  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CAMAI opgegeven gegevens waarop CAMAI haar aanbieding baseert.

3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Een overeenkomst met CAMAI komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan harerzijds en treedt in de plaats van vrijblijvend uitgebrachte offertes, dan wel mondelinge afspraken.
3.2  Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4 Prijzen en prijsaanpassing

4.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2  Voor zover mogelijk zal CAMAI de opdrachtgever van prijswijzigingen op voorhand op de hoogte stellen.
4.3  Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigingen met een prijsverhoging door CAMAI, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst met CAMAI schriftelijk te beëindigen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving door CAMAI van de prijsverhoging heeft beëindigd, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefsverhoging.

5 Betaling

5.1 Betaling vindt plaats op basis van door CAMAI gestuurde facturen in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2  De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen voldoen binnen 14 (veertien) dagen na bezorging van de factuur, tenzij hiervan door CAMAI schriftelijk in de opdrachtbevestiging is afgeweken.
5.3  CAMAI is gerechtigd om een volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5.4  Alle betalingen die door de opdrachtgever zijn verricht strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde renten en kosten. Pas daarna strekken de betalingen tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ongeacht indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5.5  De opdrachtgever is op geen enkel moment gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens CAMAI te verrekenen met een vordering van de opdrachtgever op CAMAI, uit welke hoofde dan ook, tenzij CAMAI hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
5.6  De opdrachtgever is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens CAMAI op te schorten, uit welke hoofde dan ook.
5.7  Alle door CAMAI gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim bij niet tijdige betaling.
5.8  CAMAI is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
5.9  Klachten naar aanleiding van de facturering dienen uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum, onder duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk bij CAMAI te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

6 Leveringstermijnen / responsetijden

6.1  Alle door CAMAI genoemde leveringstermijnen en/of responsetijden zijn naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De door CAMAI gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.
6.2  CAMAI is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is CAMAI gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of leveringstermijn als partijen van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn afgeweken.
6.3  Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal CAMAI opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.
6.4  De enkele overschrijding van een door CAMAI genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt CAMAI niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen, komt CAMAI wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever CAMAI schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat CAMAI in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

7 Medewerking opdrachtgever

7.1  Indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever haar medewerking verlenen, door bijvoorbeeld het tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke informatie van hoeveelheden, plaats van levering en dergelijke.
7.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en het gebruik van de geleverde producten en/of diensten in zijn organisatie en voor de juistheid van de keuze voor het gebruik van deze producten en diensten voor (het realiseren van) zijn onderneming(-doelstellingen) evenals voor de beveiliging van personen en van zijn gegevens.
7.3  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen en/of medewerking niet of niet tijdig volgens de afspraken ter beschikking staan van CAMAI, heeft CAMAI het recht de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten evenals om aan opdrachtgever extra kosten volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.
7.4 Ingeval medewerkers van CAMAI of door CAMAI ingeschakelde derden op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart

CAMAI voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van CAMAI of door CAMAI ingeschakelde derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van CAMAI of door CAMAI ingeschakelde derden kenbaar maken.

8 Inschakeling derden

8.1  CAMAI heeft het recht om voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
8.2  Indien en voor zover CAMAI goederen of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. CAMAI zal deze voorwaarden op eerste verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en CAMAI om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

9. Garantie

9.1  CAMAI kan niet garanderen dat de door haar geleverde goederen en/of diensten, te allen tijde zonder beperkingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, houdbaarheid, en specifieke toepassing. CAMAI streeft ernaar beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.
9.2  Op producten die door CAMAI geproduceerd zijn, geeft CAMAI 30 (dertig) dagen garantie vanaf de datum van aanvaarding.
9.3  Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door CAMAI in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

10 intellectuele eigendomsrechten

10.1  Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle goederen, resultaten van dienstverlening, alsmede databankrechten, die aan opdrachtgever zijn of worden verstrekt/geleverd, of beschikbaar gesteld door CAMAI, berusten uitsluitend bij CAMAI of haar toeleveranciers.
10.2  Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, databankrechten of (andere) rechten van (intellectuele) eigendom te verwijderen of te wijzigen.
10.3  CAMAI blijft te allen tijde gerechtigd kennis, technieken, ideeën en materialen, onderdelen, algemene beginselen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast in aan opdrachtgever geleverde producten of diensten, ook na de betreffende levering aan te wenden en daarover vrijelijk te beschikken.
10.4  Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan CAMAI ter beschikking gestelde databases, programmatuur of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de software, programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

11 Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van CAMAI, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van CAMAI evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden die voor de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarna overigens nog iets verschuldigd zullen zijn.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1  CAMAI aanvaardt aansprakelijkheid uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.
12.2  De totale aansprakelijkheid van CAMAI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend euro en nul eurocent). 12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:

 • redelijke kosten, die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van CAMAI aan de overeenkomst te laten beantwoorden – deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4  Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.2 is CAMAI slechts
aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever de schade gespecificeerd en gemotiveerd schriftelijk heeft gemeld binnen 10 (tien) dagen nadat de schade is ontstaan. Het bepaalde in dit artikel 12.4 is tussen CAMAI en de opdrachtgever slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van de opdrachtgever op de in artikel 12.3 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
12.5  Aansprakelijkheid van CAMAI voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan CAMAI voorgeschreven zaken, materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan CAMAI voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.3 en 12.5, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
12.6  De aansprakelijkheid van CAMAI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever CAMAI onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CAMAI ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CAMAI in staat is adequaat te reageren.
12.7  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CAMAI meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CAMAI vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8  Opdrachtgever vrijwaart CAMAI voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, verband houdende met door CAMAI geleverde producten diensten, waaronder mede begrepen: aanspraken van derden, ten gevolge van schade voortvloeiende uit handelen of nalaten van opdrachtgever ten tijde van het uitvoeren van de overeenkomst of andere oorzaken die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
12.9 Wanneer producten worden geleverd waarin grondstoffen worden verwerkt die voorkomen op de lijst van drugsprecursoren, verlangt CAMAI te allen tijde een eindgebruikersverklaring van opdrachtgever. Bij een afwijkende bestelling heeft CAMAI een meldingsplicht bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. Opdrachtgever vrijwaart CAMAI van iedere aanspraak van derden en/of overheidsinstanties wanneer hij geleverde grondstoffen en/of producten toepast voor oneigenlijke en/of niet wettelijk toegestane doeleinden.

13 Geheimhouding & Privacy

13.1  CAMAI en opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de eventueel door CAMAI geleverde of beschikbaar gestelde recepturen. Vertrouwelijk is die informatie die expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
13.2  De opdrachtgever verbindt zich de informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld.
13.3  CAMAI voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. CAMAI zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
13.4  Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal CAMAI alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
13.5  Opdrachtgever vrijwaart CAMAI voor alle aanspraken van derden die jegens CAMAI mochten worden ingesteld wegens een niet aan CAMAI toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
13.6  Opdrachtgever vrijwaart CAMAI voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens CAMAI mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

14 Eigendomsvoorbehoud


14.1  Alle door CAMAI te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van CAMAI, zolang opdrachtgever enige vordering van CAMAI, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, renten, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
14.2  Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van CAMAI te bewaren.
14.3  Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever plaatsvindt.
14.4  Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens CAMAI tekort schiet of CAMAI goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is CAMAI gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever zal medewerking verlenen en CAMAI te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van CAMAI. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met CAMAI was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor CAMAI uit de terugneming voortvloeien.

15 Duur en Ontbinding

15.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van diensten en/of producten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of CAMAI de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van zestig (60) dagen voor het einde van de betreffende periode. Opzegging vindt plaats door een aangetekend schrijven aan de wederpartij
15.2 CAMAI heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • de opdrachtgever het door CAMAI geleverde of ter beschikking gestelde heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde of ter beschikking gestelde heeft geschonden;
 • de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren, of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling voor de opdrachtgever wordt ingediend;
 • de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld; – de opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.

15.3 CAMAI heeft het recht een overeenkomst onmiddellijk via een schriftelijke kennisgeving te beëindigen, indien:

 • zij de levering van enig geleverde producten staakt;
 • de zeggenschapsrechten in de onderneming van de
  opdrachtgever geheel of ten dele worden overgedragen
  aan een derde.

15.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de
opdrachtgever aan CAMAI verschuldigde betalingen onmiddellijk
opeisbaar.
15.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat CAMAI ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CAMAI vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.6 CAMAI is wegens beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 15.2 jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd het recht van CAMAI op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever wegens schending van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd overigens rechten die CAMAI toekomen.

16 Overdracht rechten en verplichtingen

16.1  Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMAI niet gerechtigd haar uit overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
16.2  CAMAI behoudt zich het recht voor om rechten en plichten uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van CAMAI alle door CAMAI voor de overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

17 Overige bepalingen

17.1 Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen CAMAI en de opdrachtgever en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet.
17.2  Alle kosten die CAMAI moet maken tot behoud of uitoefening van rechten jegens de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst
en/of de Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen
ten laste van de opdrachtgever
17.3  Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen
uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
17.4  Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Het ongeldige deel van deze voorwaarden wordt geacht te zijn vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk en toegestaan dezelfde werking hebben als het ongeldige deel.

18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1  Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met CAMAI is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2  Geschillen die tussen CAMAI en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen CAMAI en opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van derde overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch.

Wilt u ook een buitengewoon schone locatie?

Bent u op zoek naar een betrouwbaar schoonmaakbedrijf in de regio Eindhoven, Tilburg, Helmond of Den Bosch neemt u dan zeker contact op met Camai Cleaning Services B.V.. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 040-298 93 53 of gebruik het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag met u te bespreken.
✓ Offerte aanvragen
Binnen 24 uur reactie!